VOORWAARDEN GROOTHANDEL CONFISERIE BLOMME NV

Prijzen:
 Alle prijzen zijn netto, B.T.W. ten laste van de klant.
 
Offerte: Enkel na schriftelijke aanvraag wordt een offerte gegeven. Een gemaakte offerte blijft 1 maand geldig.
 
Bestelling: Bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren. Orders kunnen pas geregistreerd worden na ontvangst van de correcte en volledige leverings- en facturatiegegevens (incl. BTW-nummer indien van toepassing). Wijzigingen achteraf hebben een administratiekost van € 5,00 tot gevolg.
 
Levering: Franco levering voor bestellingen vanaf € 150,00 (excl. BTW) op 1 adres in Oost & West – Vlaanderen. De goederen worden vervoer op gevaar en risico van de bestemmeling, en dit zelfs bij franco bestellingen. De goederen worden afgezet op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de transporteur. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen.
 
Factuurvoorwaarden
1. Aanvaarding van de factuur geldt eveneens als aanvaarding van de aangerekende werken en leveringen. 2. De facturen zijn contant betaalbaar op factuurdatum. 3. Bij gebreke aan contante betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest voor niet tijdige betaling van 1% per maand eisbaar. 4. Bij ongegronde wanbetaling op de vervaldag van de factuur is een schadebeding van 10% op de hoofdsom verschuldigd, dat zijn oorzaak vindt in allerhande kosten die een wanbetaling met zich meebrengt zoals opsturen van sommaties, rekeninguittreksels, de daarmee gepaard gaande personeels- en administratiekosten, enz.…. 5. Indien een reeds overeengekomen bestelling door toedoen van de koper niet doorgaat kan NV CONFISERIE BLOMME een vergoeding wegens winstderving vragen ten bedrage van 25% op de overeengekomen bestelling. 6. Factuurschuld is betaalbaar op de zetel van de naamloze vennootschap BLOMME, Gistelsteenweg 169, 8490 Varsenare (Jabbeke) 7. Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van onze zetel territoriaal bevoegd.
 

 
Confiserie Blomme nv respecteert uw privacy
Confiserie Blomme nv hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet, heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot Confiserie Blomme NV op volgend e-mailadres: info@confiserieblomme.be. Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat ons “intem bedrijfsbeheer” klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Ieder geschil met betrekking tot de site van Confiserie Blomme NV valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Confiserie Blomme NV gevestigd is, bevoegd.

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************


VOORWAARDEN WINKEL DOOPSUIKER BLOMME BVBA

Prijzen: al onze prijzen zijn vaste prijzen inclusief BTW
 
Offerte: Een gemaakte offerte blijft 1 maand geldig.
 
Bestelling: Bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren. Orders kunnen pas geregistreerd worden na ontvangst van de correcte en volledige leverings- en facturatiegegevens (incl. BTW-nummer indien van toepassing). Wijzigingen achteraf hebben een administratiekost van € 5,00 tot gevolg.
 
Levering: Franco levering voor bestellingen vanaf € 150,00 (inclusief BTW) op 1 adres inBelgië. De goederen worden vervoer op gevaar en risico van de bestemmeling, en dit zelfs bij franco bestellingen. De goederen worden afgezet op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de transporteur. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen.
 
Factuurvoorwaarden
1. Aanvaarding van de factuur geldt eveneens als aanvaarding van de aangerekende werken en leveringen. 2. De facturen zijn contant betaalbaar op factuurdatum. 3. Bij gebreke aan contante betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest voor niet tijdige betaling van 1% per maand eisbaar. 4. Bij ongegronde wanbetaling op de vervaldag van de factuur is een schadebeding van 10% op de hoofdsom verschuldigd, dat zijn oorzaak vindt in allerhande kosten die een wanbetaling met zich meebrengt zoals opsturen van sommaties, rekeninguittreksels, de daarmee gepaard gaande personeels- en administratiekosten, enz.…. 5. Indien een reeds overeengekomen bestelling door toedoen van de koper niet doorgaat kan DOOPSUIKER BLOMME BVBA een vergoeding wegens winstderving vragen ten bedrage van 25% op de overeengekomen bestelling. 6. Factuurschuld is betaalbaar op de zetel van  DOOPSUIKER BLOMME BVBA, Gistelsteenweg 169, 8490 Varsenare (Jabbeke) 7. Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van onze zetel territoriaal bevoegd.
 

 
 DOOPSUIKER BLOMME BVBA respecteert uw privacy
 DOOPSUIKER BLOMME BVBA hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet, heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot DOOPSUIKER BLOMME BVBA op volgend e-mailadres: doop@telenet.be Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat ons “intem bedrijfsbeheer” klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Ieder geschil met betrekking tot de site van DOOPSUIKER BLOMME BVBA valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van  DOOPSUIKER BLOMME BVBA gevestigd is, bevoegd.
 

Contact